آیا فکر کرده اید که فقر در دوران کودکی چه تاثیراتی میتواند داشته باشد ؟

آیا فکر کردید که فقر در دوران کودکی چه تاثیراتی میتواند داشته باشد ؟   SEPTEMBER 26, 2018   طبق یک مطالعه منتشر شده که در سپتامبر 2018 منتشر شده است  کودکانی که در فقر رشد می کنند یا افرادی که به طور غیرقانونی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در معرض خطر هستند، ممکن است …

آیا فکر کرده اید که فقر در دوران کودکی چه تاثیراتی میتواند داشته باشد ؟ ادامه »