کارهای اشتباهی که از جذابیت مردان می کاهد

ابروها آیا ابروهایتان مانند یک باغ نامرتب است؟ با یک بار مرتب کردن آنها می توانید صورتی بهتر و آراسته تر داشته باشید. فراموش نکنید که مرتب کردن ابروها را تکرار نکنید. انجام این کار با فاصله حداقل 6 تا 8 هفته خوب می باشد. بوی بد دهان بوی بد دهان عامل مهمی در فاصله …

کارهای اشتباهی که از جذابیت مردان می کاهد ادامه »