مبانی وضعیت درست ایستادن و نشستن

وضعیت درست علاوه بر جلوگیری از آسیب می تواند منجر به بهبود راحتی و آسایش شما شود. بدن انسان زمانی در وضعیت خوبی است که به درستی در تراز وسط قرار گرفته باشد. برای بهبود وضعیت ایستاده خود، این مراحل را دنبال کنید: لحظه ای چشمانتان را ببندید و بدن خود را  احساس کنید.سپس  نفس عمیق …

مبانی وضعیت درست ایستادن و نشستن ادامه »