چطور با وسواس موکنی خود مقابله کنیم ؟ ( بخش اول )

افراد دارای این بیماری به بیماری خود آگاه هستند اما نمی توانند جلوی موکنی خود را بگیرند، به همین دلیل احساس ناتوانی می کنند