ورزش اجباری هم مانند کار اجباری می تونه موثر نباشه؟

دانشمندان در مجله اروپایی که در مجله علوم اعصاب به چاپ رسیده است در زمینه ورزش اجباری نیز تحقیقاتی انجام داده اند.نویسندگان مطالعاتی در زمینه کاهش استرس از طریق ورزش انجام داده اند اما سوال اساسی اینجا است که آیا ورزش اجباری هم می تواند در سلامت روان و آرامش وکاهش استرس موثر باشد یا …

ورزش اجباری هم مانند کار اجباری می تونه موثر نباشه؟ ادامه »