نکات کلی برای کم آبی بدن در طول ورزش

کنترل دفع مایعات : قبل و بعد از ورزش به ویژه در آب و هوای گرم و نیز در مرحله ی عادت نمودن به فصل خود را توزین نمائید . عدم محدودیت مصرف مایعات قبل ، حین و پس از ورزش عدم اتکا بر تشنگی به عنوان شاخص دفع مایعات در اوایل و در فواصل …

نکات کلی برای کم آبی بدن در طول ورزش ادامه »