ورزش برای افراد پشت میز نشین: کشش عضلات لگنی

چگونه این حرکات را باید انجام دهیم؟ در وضعیت نشسته بر روی صندلی، پایی را که غیر فعال است را روی زمین قرار داده  وپای فعال را از مچ بر روی زانو پای غیر فعال قرار میدهیم و کمی خودمان را به سمت جلو خم می کنیم و در این حالت احساس کشش خاصی در …

ورزش برای افراد پشت میز نشین: کشش عضلات لگنی ادامه »