اثرات مخرب سخت گیری والدین بر روی کودکان

بررسی ها نشان داده اند کودکانی که دارای والدین سخت گیر هستند که بر روی گرفتن نمرات خوب تاکید و اصرار زیدای دارند، بیشتر از دیگر کودکان دچار اضطراب شده و در معرض ابتلا افسردگی نیز می باشند. وقتی والدین نسبت به زندگی فرزند خود خیلی سخت گیر می شوند، این حس در کودک القا …

اثرات مخرب سخت گیری والدین بر روی کودکان ادامه »