واقعیت مجازی و کاهش درد

از واقعیت مجازی به منظور کاستن از درد استفاده میشود. این فناوری به کمک درمانگران و درمانجویان در بیمارستان آمده است.