دوپامین و سروتنین چگونه بر خلق و خوی شما اثر می گذارند!

دوپامین و سروتونین چگونه بر خلق و خوی شما اثر می گذارند!

دوپامین و سروتونین چگونه بر خلق و خوی شما تاثیر گذارند! تفاوت بین دوپامین و سروتونین چیست؟ دوپامین و سروتونین ، انتقال دهنده های عصبی دوپامین و سروتونین هر دو انتقال دهنده های عصبی هستند. انتقال دهنده های عصبی پیام دهنده های شیمیایی هستند که توابع و فرآیندهای بی شماری را در بدن شما تنظیم …

دوپامین و سروتونین چگونه بر خلق و خوی شما اثر می گذارند! ادامه »