آشنایی با تعریف انحرافات جنسی؛ هم جنس بازی زنان

    هم جنس بازی دختران نسبت به هم جنس بازی پسران (لواط)خیلی کم است. محیط خانواده و اجتماع نقش بسیار مهم در انحراف اطفال و جوانان دارد. وقتی محیط خانواده ای متشنج و یا از هم گسیخته است اطفال و جوانان از کمبود محبت رنج برده و احساس تنهایی می کنند . زنان منحرف …

آشنایی با تعریف انحرافات جنسی؛ هم جنس بازی زنان ادامه »