تشخیص همکاران قلدر در محل کار و مقابله با آنها

براساس گزارشات انجام شده قلدری در محل کار به معنای بدرفتاری یک فرد با یک یا چند نفر از همکاران خود می باشد. این بد رفتاری عبارت است از رفتار تهدید آمیز، توهین آمیز و دخالت در کار، خرابکاری یا سو استفاده کلامی که مانع انجام کارها شود. این رفتارها و اقدامات توسط افرادی انجام …

تشخیص همکاران قلدر در محل کار و مقابله با آنها ادامه »