جذابیت و گرایش های جنسی در دوران بلوغ

جذابیت و گرایش های جنسی در دوران بلوغ

  جذابیت های جنسی در دوران بلوغ   همانطوری که افراد از دوران کودکی به سال های نوجوانی و فراتر از آن عبور میکنند  بدن آنها نیز توسعه می یابد و تغییر می کند. بنابراین احساسات نیز دستخوش تغییرات میشوند. دوره نوجوانی یک زمان تغییر است. در طول سال های نوجوانی، تغییرات هورمونی و فیزیکی بلوغ …

جذابیت و گرایش های جنسی در دوران بلوغ ادامه »