آسیب نخاعی از تعریف تا درمان

آسیب نخاعی تعریف صدمه به هر نقطه از طناب نخاعی یا اعصاب پایینی کانال نخاعی  که اغلب با تغییرات دائمی ذر قدرت،حواس و توابع دیگر مرتبط با محل آسیب همراه می باشد را آسیب نخاعی می گویند. اگر به تازگی آسیب نخاعی را تجربه کرده اید،ممکن است به نظر که می تواند کل زندگی شما …

آسیب نخاعی از تعریف تا درمان ادامه »