21 چيز گه هرگز نبايد به يك زن باردار گفت

21 چيز گه هرگز نبايد به يك زن باردار گفت مطلب زير حاكي از سوال و جوابهايي ست كه در بسياري موارد زنان باردار را آزار ميدهد. گذر از لحن طنزآلود و طعنه آميز آن، اين مطلب كاملا واقعي و تامل برانگيزست و داراي بُعد روانشناسي است كه عموما بار منفي اي را با زنان …

21 چيز گه هرگز نبايد به يك زن باردار گفت ادامه »