جملات موفقیت آمیز برای آدینه شما

  -به جای جنگیدن بر آن شوید که در یابید چگونه دوست بداریم.( کاترین پاندر )   – انتقاد همواره نتایج منفی و نامطلوب و تاثر آور و ثمراتی غیر لازم به بار می آورد.   – باید روزه گرفت روزه پرهیز از خاطرات منفی گذشته ،کینه ها ،بخل ،رشک ،نفرت، انزجار،انتقاد ،احساس بی عدالتی …

جملات موفقیت آمیز برای آدینه شما ادامه »