مقایسه اثر بخشی نوروفیدبک با درمان دارویی

    طی چند سال اخیر اکثر مطالبی که در زمینه نوروفیدبک مطالعه شده اغلب برگرفته از مطالعات خارج از ایران بوده است اما طی سالهای اخیر نوروفیدبک و میزان اثر بخشی آن به عنوان روش مکمل بر روی افراد با اختلال بیش فعالی – نقص توجه موضوع پایان نامه خیلی از همکاران روانشناس از …

مقایسه اثر بخشی نوروفیدبک با درمان دارویی ادامه »