نوروپاتی حسی (sensory neuropathy) چیست؟

ساختار سیستم  اعصاب  محیطی  کمابیش شبیه  کابل سیم برق است که براساس کارکرد آن متغییر است. این الیاف عصبی  اگر از نوع حرکتی باشد کلفت تر هستند و روکش میلین دارد .اگر از نوع حسی باشد نازک تر هستند. در نوروپاتی حسی این الیاف نازک در گیر می شوند. در برخورد با نوروپاتی حسی باید بیماری های …

نوروپاتی حسی (sensory neuropathy) چیست؟ ادامه »