قلب دارای آگاهی و مغز است!!

بسیاری معتقدند که آگاهی و هوشیاری تنها از مغز سرچشمه می گیرد. تحقیقات علمی اخیر نشان داده اند که آگاهی در حقیقت از مغز آغاز شده و بدن و مغز با هم عمل می کنند. شواهد زیادی نشان می دهند که قلب نقش بسیار مهمی در این فرایند بازی می کند. کار قلب زمانی به …

قلب دارای آگاهی و مغز است!! ادامه »