چه کسانی ام اس می گیرند؟

تصور می شود که بیش از 2.3 میلیون نفر در سراسر جهان به بیماری ام اس مبتلا می باشند. بیماری ام اس مستقیما توسط ژنتیک یا یک فاکتور خاص محیطی تعیین نمی شود بلکه این بیماری توسط عوامل متعددی مشخص می گردد. این عوامل عبارتند از جنس، ژنتیک ، سن ، جغرافیا، و نژاد همانطور که در …

چه کسانی ام اس می گیرند؟ ادامه »