چطور خوداگاهی مان را افزایش دهیم؟

چطور خوداگاهی مان را افزایش دهیم؟ چطور خوداگاهیمان را افزایش دهیم؟ خود آگاهی یکی از مهارت های تفکر است که بر توانایی کودک به قضاوت درست در مورد رفتار، عملکرد و پاسخ های مناسب به موقعیت های مختلف اجتماعی تمرکز دارد. خود آگاهی کمک می کند تا افراد با احساسات خود و به خصوص رفتارها …

چطور خوداگاهی مان را افزایش دهیم؟ ادامه »