مهارت های ارتباطی چیست؟

مهارت های ارتباطی و اهمیت آن

آموزش مهارت های ارتباطی زمانی که ارتباط با مشکل مواجه می شود، باید این مشکل را در دو منبع اطلاعاتی یعنی فرستنده پیام و گیرنده پیام جستجو کرد. مهارت های ارتباطی به دنبال آموزش مهارت های گفتار و شنیداری است. مهارت های گفتاری به افراد این نکته آموزش داده می شود که در زمان صحبت …

مهارت های ارتباطی و اهمیت آن ادامه »