رازهای مغز: راه رفتن رقصان!

شاید در خیابان یا در فیلم ها دیده باشید که افرادی شبیه به حالت زیر راه می روند،اما علت این اختلال چیست؟ راه رفتن در اختلال کره(نوعی بیماری ناشی از اختلال در هسته های قاعده ای مغز) می تواند به دلیل خاصیت حرکات ناگهانی پاها و نوسانات دستها شبیه رقص بنظر برسد. کره نوع اختلال …

رازهای مغز: راه رفتن رقصان! ادامه »