10 مکان عمومی مناسب برای میکروب ها

شنا با باکتری: یک پارک آبی با 1000 کودک می تواند حاوی 10 کیلو مدفوع شناور در اطراف خواهد بود. کودکان می توانند 10 گرم مدفوع باقی مانده را همراه خود داشته باشند. آنها عادت شستن بدن خود را قبل از پریدن به داخل استخر ندارند، به همین دلیل این میکروب ها در داخل استخر …

10 مکان عمومی مناسب برای میکروب ها ادامه »