5 روش برای کمک به کودک در مقابل قلدری همسالان

5 روش برای کمک به کودک در مقابل قلدری همسالان

5 روش برای کمک به کودک در مقابل قلدری همسالان   قلدری، مجموعه‌ای از رفتارها و گفتارهای عمدی و تکراری است که با قصد زیان ‌رساندن، مسخره یا تحقیر کردن فرد قربانی انجام پذیرد. در قلدری بطور معمول بین دو کفه قدرت فرد قربانی و فرد قلدر تعادلی نیست و کودک قلدر قدرت زیادتری نسبت …

5 روش برای کمک به کودک در مقابل قلدری همسالان ادامه »