مغز انسان – حقایق، عملکردها و ساختار

مغز انسان مرکز فرماندهی برای سیستم عصبی بدن انسان می باشد. این مرکز ورودی هایی را از اندام های حسی دریافت کرده و خروجی هایی را به عضلات ارسال می کند. مغز انسان دارای ساختاری مشابه مغز دیگر پستانداران است، اما در مقایسه با اندازه بدن بزرگتر از مغز موجودات دیگر می باشد. واقعیت هایی …

مغز انسان – حقایق، عملکردها و ساختار ادامه »