چگونه در سنگ، کاغذ، قیچی میتوان برنده شد؟

  به نظر شما شانس، پیش بینی کننده برد در این بازی است؟ اما یک مطالعه نشان داده است که بعضی از مردم به طور تصادفی نمی برند بلکه از الگوهای پنهان استفاده کرده و بازی را به نفع خود پیش بینی می کنند. دانشمندان می گویند ” برندگان اغلب تمایل دارند بر فعالیت های …

چگونه در سنگ، کاغذ، قیچی میتوان برنده شد؟ ادامه »