مرکز چند تخصصی پزشکان جایروس بزودی در خیابان شریعتی

موفقیت چندین ساله مجموعه پزشکان مغزواعصاب و روان جایروس و همچنین موفقیت چشمگیر پزشکان و مجموعه پوست و زیبایی تهران اسکین با بیش از 17 شعبه در سراسر کشور مارا بر آن داشت که مرکزی فوق تخصصی با استفاده از متخصصین بیشتری در تهران دایر نماییم. مجموعه چند تخصصی پزشکان جایروس بزودی در تقاطع خیابان …

مرکز چند تخصصی پزشکان جایروس بزودی در خیابان شریعتی ادامه »