زوج درمانی چه کمکی می کند؟

زوج درمانی  به زن و شوهرها  در درک ، حل و فصل مناقشات و بهبود ارتباط آنها کمک می کند. زوج درمانی به زوجین در برقراری ارتباط بهتر، درک تفاوت ها ، آموزش حل مشکل و حتی درراه رسیدن به یک زندگی سالمتر کمک می کند. زوج درمانی می تواند در کوتاه مدت انجام شود(مثل …

زوج درمانی چه کمکی می کند؟ ادامه »