مصرف کوکائین = مخل قسمت پیش بینی کننده

    در مطالعه جدید که محققان در بیمارستان مونت سینای انجام دادند نشان دادند که در بررسی دو گروه از افراد مصرف کننده کوکائین و افراد سالم با استفاده از سیستم پاداش و فقدان متوجه شدند که این دو گروه در حین انجام بازی ها و برد و باختشان در گروهی که از کوکائین …

مصرف کوکائین = مخل قسمت پیش بینی کننده ادامه »