آسیب ناشی از ضربه (صدمه ناگهانی و حاد به مغز)

آسیب ناشی از ضربه   آسیب ناشی از ضربه (TBI) ناشی از صدمه ناگهانی و حاد به مغز است. دو نوع از اسیب مغزی ناشی از ضربه وجود دارد: جراحت های سوراخ کننده و جراحت هایی که جمجمه در آن ها بسته است. جراحت های سوراخ کننده زمانی رخ می دهند که شئی مانند گلوله …

آسیب ناشی از ضربه (صدمه ناگهانی و حاد به مغز) ادامه »