ارتباط قمار بازی مزمن با افسردگی

    محققان دریافتند که قمار بازی مزمن و افسردگی اغلب با هم اتفاق می افتند   قمار بازی مزمن مشکلی است که می تواند منجر به مشکلاتی در محل کار، مدرسه و منزل شود. این امر می تواند سلامتی رابه خطر بیاندازد، روابط را نابود کرده و حساب بانکی را خالی کند. اکنون تحقیق …

ارتباط قمار بازی مزمن با افسردگی ادامه »