رژیم درمانی برای کودکان بیش فعال/کم توجه

     مداخلات تغذیه ای برای صدها نفر از کودکان مبتلا به بیش فعالی ونقص توجه در طول 24 سال گذشته انجام شده است. در بسیاری از موارد، تغییرات در رژیم غذایی نه تنها به بهبود علائم بیش فعالی، تمرکز و تکانشگری منجر شده است، بلکه رفتاری آرام را نیز در بر داشته است. در …

رژیم درمانی برای کودکان بیش فعال/کم توجه ادامه »