چند عادت زوجهای خوشبخت

  رفتن به رختخواب در زمان مشترک   داشتن منافع مشترک   شانه به شانه و دست در دست هم قدم میزنند.   داشتن صداقت و بخشنده بودن   به جای اینکه بر روی مشکلات رفتاری وی متمرکز شوند بر روی رفتار های درست همسر تمرکز می کنند.   بعد از یک روز کاری با …

چند عادت زوجهای خوشبخت ادامه »