علت گاز گرفتن در کودکان و چگونگی محدود کردن این رفتار( بخش اول )

  کودکان نو پا کارهایی را برای جلب توجه و گاهی ستایش دیگران مانند :به آغوش پرتاب کردن خودشان به صورت غیر منتظره، جیغ زدن همراه با خنده و نوازش حتی هنگامی که شما خسته اید. اما آنها در بعضی مواقع کارهای نه چندان شایسته ای هم  انجام میدهند  که منجر به عصبانیت شما میشود …

علت گاز گرفتن در کودکان و چگونگی محدود کردن این رفتار( بخش اول ) ادامه »