درمان چاقی با روش شناختی رفتاری

آیا تابحال بارها رژیم گرفته و ناموفق بوده اید؟ آیا نمی توانید وزن خود را ثابت نگه داشته و بسرعت چاق می شوید؟ چقدر از پرخوری های شما احساسی است؟ تابحال به رفتارها و باورهای غلط خود دقت کرده اید؟     بهتر است بدانیم که ذهن ما چقدر در انجام برخی اعمال موثر است …

درمان چاقی با روش شناختی رفتاری ادامه »