ضرورت ازدواج و دانستنی هایی در مورد آن

    انچه زندگی انسان را از سایر موجودات خاکی وحتی فرشتگان مجزا می سازد،<<توانایی انتخاب>>است. مهمترین انتخاب هر انسانی در دوران زندگیش، انتخاب همسر است. اما مهم ترین اصل قبل از انتخاب همسر، اصل ضرورت ازدواج است.   دومین اصل برای ازدواج،خواستگاری است و اولین گام در خواستگاری، اشنایی طرفین با هم می باشد. …

ضرورت ازدواج و دانستنی هایی در مورد آن ادامه »