چگونه بچه های بیش فعال را برای شغل آینده شان آماده کنیم؟

موسیقی دانان ، معلمان، رانندگان کامیون ، خبرنگاران تلویزیون ، فروشندگان  و حتی یک خواننده اپرا همه به دفتر میشل نووتنی آمده اند وهمه آنها  چیزی مشترک دارند و آن اختلال بیش فعالی /نقص توجه می باشند. نووتنی ، یک روانشناس و مربی در حیطه بیش فعالی متمرکز است ، وی به آنها در مورد …

چگونه بچه های بیش فعال را برای شغل آینده شان آماده کنیم؟ ادامه »