روش های اصلی تربیت ، پاداش و تنبیه!

  روش های اصلی تربیت   تربیت در نظر برخی والدین چیزی جز تنبیه نیست ،ولی تربیت در واقع به معنای تعلیم دادن یا پرورش شامل : مجموعه ای از روش های مثبت و منفی است وقتی کودکان خود را تربیت میکنید به آن ها می اموزید که چطور رفتار کنند تربیت کودک کار یک …

روش های اصلی تربیت ، پاداش و تنبیه! ادامه »