راه حلی عملی برای درمان ترس کودک

راه حلی عملی برای درمان ترس کودک

ترسهای متداول در کودکان و راههای درمان آن   ترس در کودکان ترس طبیعی یا به طور مختصر «ترس» به واکنشی گفته میشود که در موقعیت‌هایی نشان داده میشود که برای بیشتر اشخاص، ترسناک تلقی میشود. به عنوان مثال ترسیدن هنگام گذشتن از پرتگاهی در ارتفاعات کوهستان یا هراس از آوای مهیب انفجار در آشپزخانه. …

راه حلی عملی برای درمان ترس کودک ادامه »