شیوه های برتر تربیت کودکان | آموزش تربیت کودک | کلینیک کودک

کودکان امروزه در دنيايی جهان شمول رشد می کنند. حال ما چگونه می توانيم به آنها پذيراشدن اين جهان و استفاده بهينه آزآن را به کودکانمان آموزش دهيم؟ دردنيايی وسيع ازبوستون تا بانکوک! پاسخ اين سؤال روشن است؛ سفرکردن اما شايد بودجه لازم برای گذراندن تعطيلات درمناطقدوردست را نداشته باشيد. سفرکردن را بعنوان انجام وظيفه …

شیوه های برتر تربیت کودکان | آموزش تربیت کودک | کلینیک کودک ادامه »