روان درمانگر- چه کسی می تواند این عنوان را داشته باشد؟

روان درمانگر- چه کسی می تواند این عنوان را داشته باشد؟ با شنیدن واژه روان درمانگر، شما سریع به یک روانپزشک فکر می کنید. در حالی که، افراد متخصص متفاوتی-با روشها و تکنیکهای مختلف- می توانند به مراجعین دارای بیماریهای روانی و اختلالات روحی، خدمات درمانی ارائه دهند. هرکدام از این متخصصین ذارای مدارک علمی متفاوتی …

روان درمانگر- چه کسی می تواند این عنوان را داشته باشد؟ ادامه »