tDCS – درمانی برای آینده

تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال (tDCS) روشی غیرتهاجمی و بدون درد در تحریک مغز است که از جریان های الکتریکی برای تعدیل فعالیت های نورونی در قسمت های خاصی از مغز استفاده می شود. یک جریان ثابت با شدت پایین از طریق الکترودهای کوچک متصل به پوست به منظور افزایش یا کاهش فعالیت های نورونی، …

tDCS – درمانی برای آینده ادامه »