اگر مادر شما با ازدواجتان مخالف است چه کار باید کرد؟

آیا مادر شما نسبت به افرادی که به قصد ازدواج با شما آشنا میشوند سخت گیر است و همین امر تصمیم گیری شما را مشکل می کند؟ شما در حال حاضر یک فرد بالغ هستید و متوجه شدید که مذاکره با مادرتان غیر قابل ممکن است ؟ راه کارهایی که در زیر آورده شده است …

اگر مادر شما با ازدواجتان مخالف است چه کار باید کرد؟ ادامه »