بهترین مرکز نوروفیدبک تهران

 نوروفیدبک و افزایش انگیزه فردی 

 نوروفیدبک و افزایش انگیزه فردی      وقتی که مراجعین از طریق نوروفیدبک فعالیت های مغزی خود را می بینند در ایجاد انگیزه فردی به انها کمک میشود.   در بهترین حالت، ما هر روز خود را موظف به لباس پوشیدن و رفتن به محل کار یا مدرسه می کنیم، اگر چه مشوق های بزرگتری …

 نوروفیدبک و افزایش انگیزه فردی  ادامه »