تاثیر تحریک مغناطیسی مغز بر تنظیم احساسات

امیگدالا یک بخش بادام مانند در غشای لوب قدامی مغز میباشد و با عنوان مرکز احساسی مغز شناخته میشود و تنظیم ان از طریق  ارتباط با کورتکس کمربندی پیشین صورت میگیرد . امیگدالا مسئول انواع احساسات در انسان است و احساسات و خاطره رخداد ها در گذشته را ثبت میکند تا فرد بتواند وقایعی مشابه با ان …

تاثیر تحریک مغناطیسی مغز بر تنظیم احساسات ادامه »