آیا بازی های کامپیوتری منجر به بروز بیش فعالی می شود؟

بارها و بارها از والدین نگران و ناامید شنیده ایم که می گویند: چرا فرزند من که نشستن روی  یک […]

آیا بازی های کامپیوتری منجر به بروز بیش فعالی می شود؟ بیشتر بخوانید »