زنان با اختلال بیش فعالی هم شبیه مردان بیش فعال هستند؟

زنان بیش فعال در کودکی آنها بسیار حراف و خیال باف بوده و دوست دارند داستان های ذهنی شان را برای دوستان نیز باز گو کنند ، گاهی دیگران  از آنها با عنوان بچه های وحشی یاد می کنند ،اما در نوجوانی کمی خجالتی میشوند . آیا در طول رشد، زنان با این اختلال از …

زنان با اختلال بیش فعالی هم شبیه مردان بیش فعال هستند؟ ادامه »