اکسی توسین نیاز به در آغوش گرفتن را در عشاق بوجود می آورد!

هورمون “اکسی توسین” که بر رفتار هایی مانند اعتماد، همدلی و سخاوت تاثیر می گذارد، بر رفتارهای متضاد آن مانند […]

اکسی توسین نیاز به در آغوش گرفتن را در عشاق بوجود می آورد! بیشتر بخوانید »