آیا مرد شما از لحاظ عاطفی در دسترس است؟

پیام جدید: ” این مرد از لحاظ عاطفی در دسترس نمی باشد” !!! 10 علامت هشدار دهنده تنها کسانی که با مردی دور از دسترس عاطفی زندگی کرده اند، متوجه وخامت اوضاع می شوند! بی توجه به تلاشی که شما می کنید، آنها فاصله ایی بین خود و شما می گذارند- بهانه گیری/تراشی، فعالیت های …

آیا مرد شما از لحاظ عاطفی در دسترس است؟ ادامه »